Dagens bibelord 24. mars 2023

Luk 1,46-56: 46 Da sa Maria: «Min sjel opphøyer Herren,47 og min ånd fryder seg i Gud, min frelser.48 For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom. Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig,49 for store ting har han gjort mot meg, han, den mektig

Dagens bibelord 23. mars 2023

Jes 41,8-13: 8 Men du, Israel, min tjener, Jakob, som jeg har utvalgt, ætt av Abraham, min venn,9 som jeg grep tak i ved jordens ender og kalte fra dens ytterste grense. Jeg sa til deg: «Du er min tjener, jeg har utvalgt deg og ikke forkastet deg.»

Dagens bibelord 22. mars 2023

Matt 1,20-25: 20 Men da han hadde bestemt seg for dette, viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa: «Josef, Davids sønn! Vær ikke redd for å ta Maria hjem til deg som din kone. For barnet som er unnfanget i henne, er av Den hellige ånd.21 Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesu

Dagens bibelord 21. mars 2023

Kol 3,11: 11 Her er ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, slave eller fri. Nei, Kristus er alt og i alle.

Dagens bibelord 20. mars 2023

Joh 8,48-59: 48 Da svarte jødene: «Har vi ikke rett når vi sier at du er en samaritan og har en ond ånd i deg?»49 «Jeg har ingen ond ånd i meg», sa Jesus, «men jeg ærer min Far, og dere viser meg forakt.50 Jeg søker ikke min egen ære. Men det er en som gjør det, og han dømmer.51 Sannelig, sannelig,

Dagens bibelord 19. mars 2023

Joh 11,45-53: 45 Mange av jødene som var kommet til Maria og hadde sett det Jesus gjorde, kom til tro på ham.46 Men noen gikk til fariseerne og fortalte hva han hadde gjort.47 Da kalte overprestene og fariseerne sammen Rådet, og de sa: «Hva skal vi gjøre? Dette mennesket gjør mange tegn.48 Lar vi ha

Dagens bibelord 18. mars 2023

Hebr 4,14-16: 14 Siden vi har en stor øversteprest som har gått inn gjennom himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen!15 For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd.16 La oss derfor

Dagens bibelord 17. mars 2023

Luk 2,33-35: 33 Hans far og mor undret seg over det som ble sagt om ham.34 Og Simeon velsignet dem og sa til hans mor Maria: «Se, han er satt til fall og oppreisning for mange i Israel, og til et tegn som blir motsagt35 – ja, også gjennom din egen sjel skal det gå et sverd. Slik skal de tankene mang

Dagens bibelord 16. mars 2023

2 Mos 12,1-28: 1 Herren sa til Moses og Aron i Egypt:2 Denne måneden skal være nyttårsmåneden deres. Den skal være den første måneden i året.3 Si til hele Israels menighet: På den tiende dagen i denne måneden skal hver husfar ta et lam, ett til hver husstand.4 Men hvis husstanden er for liten til å

Dagens bibelord 15. mars 2023

1 Pet 2,21-25: 21 Det var jo dette dere ble kalt til. For Kristus led for dere og etterlot dere et eksempel, for at dere skulle følge i hans spor. 22 Han gjorde ingen synd, og det fantes ikke svik i hans munn. 23 Han svarte ikke med hån når han ble hånt, han tru

Dagens bibelord 14. mars 2023

2 Kor 5,18-21: 18 Men alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste.19 For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss.20 Så er vi da utsend

Dagens bibelord 13. mars 2023

Mark 6,12-13: 12 Så gikk de ut og forkynte for folket at de skulle vende om.13 De drev ut mange onde ånder og salvet mange syke med olje og helbredet dem.

Dagens bibelord 12. mars 2023

Luk 11,14-28: 14 En gang drev han ut en ond ånd som var stum. Da den onde ånden fór ut, begynte den stumme å tale, og folk undret seg.15 Men noen av dem sa: «Det er ved hjelp av Beelsebul, herskeren over de onde åndene, at han driver de onde åndene ut.»16 Andre ville sette ham på prøve og krevde et